简体中文
Vì trí : Trang Ch? > Tuy?n sinh ng??i n??c ngoài
Tuy?n sinh ng??i n??c ngoài

H?c vi?n d?y ngh? và ngo?i ng? H?i Nam hoan nghênh các b?n ??ng Nam ? t?i giao l?u và h?c ti?ng Hán.

I. ?i?u ki?n tuy?n sinh:  

Có ?? ?i?u ki?n s?c kh?e, trên 14 tu?i và t?t nghi?p trung h?c c? s? ho?c ph? th?ng trung h?c tr? lên.

II. Th?i gian h?c ti?ng Hán và ch??ng trình h?c

1. H?c t?p n?ng cao dài h?n : 1 h?c k? tr? lên

2. H?c t?p n?ng cao ng?n h?n: t? 1 tháng ??n 3 tháng.

3. Sinh viên h?c t?p n?ng cao s? theo trình ?? ti?ng Hán c?a mình ???c ph?n vào các l?p ti?ng Hán s? c?p, trung c?p và cao c?p.

III. Tiêu chu?n và l? phí

1. Sinh viên h?c t?p ng?n h?n ho?c h?c t?p trong k? ngh? hè ho?c ngh? ??ng: 600 NDT/tu?n

2. H?c phí c?a sinh viên h?c t?p dài h?n: 5000 NDT/h?c k?

3. L? phí báo danh400 t?.

4. L? phí giáo trình, l? phí ki?m tra s?c kh?e, l? phí xin c?p gi?y phép c? trú: t? phí theo l? phí th?c t?

5. L? phí b?o hi?m ? t? t?ng h?p: t? phí

6. L? phí k? túc xá phòng ??n, bao g?m phí ?i?n n??c): 700 NDT/thángcó toa lét, ti-vi, ? n?i m?ng internet, ?i?u hòa, máy n??c nóng, t? áo, bàn vi?t, ch?n ??m v.v…

7. L? phí ?ntrong tr??ng có nhà ?n, ?n c?m t? ch?n, ti?n ?n kho?ng 10 NDT/ng??i/b?a.

IV. H?c b?ng

  1. H?c b?ng c?a chính quy?n t?nh H?i Nam

Sinh viên h?c t?p n?ng cao h?n 1 n?m, tiêu chu?n là 15000 NDT∕n?m.

2. H?c b?ng c?a H?c vi?n

H?c vi?n có n?m lo?i h?c b?ng, g?m “H?c b?ng dành cho sinh viên h?c t?p n?ng cao”, “H?c b?ng dành cho sinh viên ASEAN”, “H?c b?ng dành cho sinh viên c?a tr??ng c?ng h?p tác", “H?c b?ng dành cho hoa ki?u H?i Nam” và “H?c b?ng h?ng m?c riêng”.

1. “H?c b?ng dành cho sinh viên h?c t?p n?ng cao” phát cho sinh viên qu?c t? ? tr??ng h?c t?p t? m?t n?m tr? lên (bao g?m m?t n?m), 3000 NDT/n?m;

 (2). “H?c b?ng dành cho sinh viên ASEAN” phát cho sinh viên ??n t? các n??c ASEAN, 5000 NDT/h?c k?, 10000 NDT/n?m. T?ng s? sinh viên nh?n h?c b?ng m?i n?m là 30 ng??i, m?i n??c 2-5 ng??i, t? n?m 2018 m?i n??c s? thêm 5-10 ng??i. Du h?c sinh t? túc ngoài danh ng?ch trên ch? c?n n?p m?t n?a h?c phí ;

 (3). “H?c b?ng dành cho sinh viên c?a tr??ng c?ng h?p tác” s? phát cho sinh viên c?a các tr??ng ?? kí k?t h?p ??ng h?p tác v?i tr??ng (sinh viên h?c t?i tr??ng t? m?t h?c k? tr? lên), 3000 NDT/h?c k?, 6000 NDT/n?m;

(4). “H?c b?ng dành cho hoa ki?u H?i Nam” s? phát cho sinh viên hoa ki?u H?i Nam, 4000 NDT/h?c k?, 8000 NDT/n?m. T?ng s? sinh viên nh?n h?c b?ng m?i n?m là 20 ng??i, m?i n??c 2-5 ng??i, t? n?m 2018 m?i n??c s? thêm 5-10 ng??i; Du h?c sinh t? túc ngoài danh ng?ch trên ch? c?n n?p m?t n?a h?c phí ;

 (5).“H?c b?ng h?ng m?c riêng” s? phát cho sinh viên qu?c t? h?c t?p h?n m?t h?c k? có bi?u hi?n xu?t s?c.

V. K?t thúc khóa ?ào t?o

Các sinh viên trong các l?p h?c ti?ng Hán dài h?n và ng?n h?n hoàn thành h?c t?p theo k? ho?ch quy ??nh và thành tích ??t yêu c?u s? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n k?t thúc khóa ?ào t?o và b?ng khen.

Vì trí : Trang Ch? > Tuy?n sinh ng??i n??c ngoài
Tuy?n sinh ng??i n??c ngoài

H?c vi?n d?y ngh? và ngo?i ng? H?i Nam hoan nghênh các b?n ??ng Nam ? t?i giao l?u và h?c ti?ng Hán.

I. ?i?u ki?n tuy?n sinh:  

Có ?? ?i?u ki?n s?c kh?e, trên 14 tu?i và t?t nghi?p trung h?c c? s? ho?c ph? th?ng trung h?c tr? lên.

II. Th?i gian h?c ti?ng Hán và ch??ng trình h?c

1. H?c t?p n?ng cao dài h?n : 1 h?c k? tr? lên

2. H?c t?p n?ng cao ng?n h?n: t? 1 tháng ??n 3 tháng.

3. Sinh viên h?c t?p n?ng cao s? theo trình ?? ti?ng Hán c?a mình ???c ph?n vào các l?p ti?ng Hán s? c?p, trung c?p và cao c?p.

III. Tiêu chu?n và l? phí

1. Sinh viên h?c t?p ng?n h?n ho?c h?c t?p trong k? ngh? hè ho?c ngh? ??ng: 600 NDT/tu?n

2. H?c phí c?a sinh viên h?c t?p dài h?n: 5000 NDT/h?c k?

3. L? phí báo danh400 t?.

4. L? phí giáo trình, l? phí ki?m tra s?c kh?e, l? phí xin c?p gi?y phép c? trú: t? phí theo l? phí th?c t?

5. L? phí b?o hi?m ? t? t?ng h?p: t? phí

6. L? phí k? túc xá phòng ??n, bao g?m phí ?i?n n??c): 700 NDT/thángcó toa lét, ti-vi, ? n?i m?ng internet, ?i?u hòa, máy n??c nóng, t? áo, bàn vi?t, ch?n ??m v.v…

7. L? phí ?ntrong tr??ng có nhà ?n, ?n c?m t? ch?n, ti?n ?n kho?ng 10 NDT/ng??i/b?a.

IV. H?c b?ng

  1. H?c b?ng c?a chính quy?n t?nh H?i Nam

Sinh viên h?c t?p n?ng cao h?n 1 n?m, tiêu chu?n là 15000 NDT∕n?m.

2. H?c b?ng c?a H?c vi?n

H?c vi?n có n?m lo?i h?c b?ng, g?m “H?c b?ng dành cho sinh viên h?c t?p n?ng cao”, “H?c b?ng dành cho sinh viên ASEAN”, “H?c b?ng dành cho sinh viên c?a tr??ng c?ng h?p tác", “H?c b?ng dành cho hoa ki?u H?i Nam” và “H?c b?ng h?ng m?c riêng”.

1. “H?c b?ng dành cho sinh viên h?c t?p n?ng cao” phát cho sinh viên qu?c t? ? tr??ng h?c t?p t? m?t n?m tr? lên (bao g?m m?t n?m), 3000 NDT/n?m;

 (2). “H?c b?ng dành cho sinh viên ASEAN” phát cho sinh viên ??n t? các n??c ASEAN, 5000 NDT/h?c k?, 10000 NDT/n?m. T?ng s? sinh viên nh?n h?c b?ng m?i n?m là 30 ng??i, m?i n??c 2-5 ng??i, t? n?m 2018 m?i n??c s? thêm 5-10 ng??i. Du h?c sinh t? túc ngoài danh ng?ch trên ch? c?n n?p m?t n?a h?c phí ;

 (3). “H?c b?ng dành cho sinh viên c?a tr??ng c?ng h?p tác” s? phát cho sinh viên c?a các tr??ng ?? kí k?t h?p ??ng h?p tác v?i tr??ng (sinh viên h?c t?i tr??ng t? m?t h?c k? tr? lên), 3000 NDT/h?c k?, 6000 NDT/n?m;

(4). “H?c b?ng dành cho hoa ki?u H?i Nam” s? phát cho sinh viên hoa ki?u H?i Nam, 4000 NDT/h?c k?, 8000 NDT/n?m. T?ng s? sinh viên nh?n h?c b?ng m?i n?m là 20 ng??i, m?i n??c 2-5 ng??i, t? n?m 2018 m?i n??c s? thêm 5-10 ng??i; Du h?c sinh t? túc ngoài danh ng?ch trên ch? c?n n?p m?t n?a h?c phí ;

 (5).“H?c b?ng h?ng m?c riêng” s? phát cho sinh viên qu?c t? h?c t?p h?n m?t h?c k? có bi?u hi?n xu?t s?c.

V. K?t thúc khóa ?ào t?o

Các sinh viên trong các l?p h?c ti?ng Hán dài h?n và ng?n h?n hoàn thành h?c t?p theo k? ho?ch quy ??nh và thành tích ??t yêu c?u s? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n k?t thúc khóa ?ào t?o và b?ng khen.

ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i
Liên l?c chúng t?i
  • S? ?i?n tho?i: 0086-898-63297771
    Fax: 0086-898-63297771
    Emel:  internationoffice@163.com
    ??a ch?:H?c Vi?n D?y Ngh? và Ngo?i Ng? H?i Nam, S? 178 ???ng Giáo D?c, TP. V?n X??ng, T. H?i Nam, TQ (m? b?u ?i?n: 571321)

版权所有:乐鱼官网(2010)        许可证:琼ICP备05001781号-2        学院地址:海南省文昌市教育路178号        邮编:571321

Liên l?c chúng t?i
ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i